Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.eurogabion.cz/.  Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vznikající při nákupu produktů v internetovém obchodě https://www.eurogabion.cz/.  

Prodávajícím a provozovatelem tohoto internetového obchodu se rozumí společnost DOMYS spol. s r.o., Západní 329, 538 25, Nasavrky, IČ: 287 85 126, DIČ: CZ28785126.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 27242.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, jež je spotřebitelem, tedy osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), zejména pak jeho částí první hlavou pátou a částí osmou a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOS"). Vztahy vznikající mezi prodávajícím a osobou, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (veškerá vyobrazení zboží jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat s realitou).

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky obsahující všechny povinné údaje kupujícího a jejím potvrzením ze strany prodávajícího.

Objednávka kupujícího bude prodávajícímu potvrzena bezprostředně e-mailem, ve kterém bude informován o přijetí objednávky ke zpracováníZávaznou se objednávka stává po jejím potvrzení kupujícímu s uvedením termínu dodání a jiných nezbytných údajů.

Každou objednávku je kupující oprávněn odvolat do doby, než mu bude doručeno potvrzení prodávajícího o jejím závazném přijetí. Kupující tak může učinit i telefonicky či e-mailem (postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží). Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a těmto bez výhrad rozumí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím potvrzení objednávky, nejlépe e-mailem nebo faxem na základě zaslaného potvrzení objednávky kupujícímu, jakož i úhradu finanční zálohy.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ A DOPRAVA

Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo okamžikem, kdy kupující odmítne neoprávněně objednané zboží od prodávajícího převzít.

Objednané produkty dodá prodávající kupujícímu jako zásilku na dobírku nebo po uhrazení bankovním převodem předem prostřednictvím provozovatele (přepravní služby) GLS, Toptrans nebo vlastní přepravou firmy DOMYS spol. s r.o. (dále jen dopravce).

Cena za dopravu se liší podle váhy a rozměru dodávaného produktu a je odvislá od cen stanovených dopravcem. Dodací lhůta je závislá na druhu objednaného zboží a je zpravidla do 5-ti pracovních dnů, pokud není u produktu uvedeno jinak. V případě, že některé produkty nebudou skladem, zavazuje se prodávající kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím další postup.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro kupujícího konečné, tj. včetně DPH. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Cena balného se odvíjí od množství a typu objednaného zboží. Cena za přepravu dopravcem závisí na volbě způsobu dodání zboží kupujícím a aktuálních cen přepravce, jehož prostřednictvím bude zboží dodáno. S konečnou cenou přepravy bude kupující seznámen při volbě způsobu dodání zboží před odesláním objednaného zboží. Kupní cena a cena za balné i přepravu je splatná v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí produktu, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Zboží vyrobené na zakázku nebo zboží upravené podle požadavků zákazníka nepodléhá režimu eshopu (je řešeno poptávkou). 

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je povinen doručit v zákonné čtrnácti denní lhůtě ode dne převzetí produktu prodávajícímu do místa jeho podnikání svůj písemný projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy, kterou uzavřel prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
 2. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
 3. Když se kupující rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, kupující však platí poštovné spojené s vrácením zboží.
 4. Zásilka s vráceným produktem musí obsahovat doklad o zaplacení (či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího) a musí být doručena prodávajícímu. Produkty vrácené jako zásilka na dobírku je prodávající oprávněn odmítnout převzít.
 5. V případě dodání poškozeného, nebo opotřebeného či jinak z nehodnoceného zboží například v neoriginálním balení nelze odstoupit od kupní smlouvy a zboží Vám bude navráceno zpěť na Vaše náklady.  
 6. Kupující uvede bankovní účet, na který žádá vrátit zaplacenou kupní cenu a to včetně uvedení bankovního ústavu. Odstoupením od smlouvy smlouva od samého počátku zaniká a strany jsou si povinny vydat to, co si na jejím základě navzájem plnily. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do třiceti dnů ode dne, kdy dojde k zániku kupní smlouvy a vrácení objednaného produktu.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil, vyhrazujeme si tiskové chyby na našich stránkách. Veškerá vyobrazení zboží jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat s realitou. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat produkt kupujícímu.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat produkt a zaplatit kupní cenu.

d) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

7. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující je povinen při vyplnění objednávky uvést správné, úplné a pravdivé údaje

b) Kupující je povinen dodaný produkt převzít a zaplatit sjednanou cenu.

c) V případě, že produkt při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou produktu, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím produktu o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

c) Kupující využíváním služeb https://www.eurogabion.cz/ vyslovuje souhlas se zasíláním newsletterů do své e-mailové schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel kdykoliv zrušit..

8. ZÁRUKA A REKLAMACE

Zákonná záruční doba na produkty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí produktu kupujícím. V případě výměny produktu v záruční době začíná běžet nová záruka.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Kupující při uplatnění záruky má:

 • pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného produktu nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu produktu, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zboží
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • užíváním zboží v rozporu s pokyny prodávajícího

Místem pro uplatnění reklamací je adresa provozovny prodávajícího Slatiňanská 268, 538 25 Nasavrky
nebo e-mail: info@domys-eshop.cz

Postup reklamace:

Kupující je povinen vytknout vady u prodávajícího, a to ať již písemně nebo prostřednictvím e-mailu a současně uvést, kterého nároku z odpovědnosti za vady se vůči prodávajícímu domáhá.

Prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace. Buď o nutnosti zaslat produkt zpět, nebo o dodání vadné, případně chybějící části produktu / dodávky.

O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, pokud je telefonní číslo dostupné, v opačném případě elektronickou poštou či písemně.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace u prodávajícího uplatněna.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, telefonního kontaktů, adresy dodání zboží).

2. Osobní údaje, které jsou kupujícím prodávajícímu poskytovány dobrovolně za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů v platném a účinném znění.